ДЮК-1 защити сертификат за безопасност СЕ

Фирма ДЮК-1 ЕООД успешно защити сертификат СЕ за безопасност на произвежданите охранителни ролетки и решетки, ролетни гаражти и индустриални врати.

Съответствието е оценено съгласно Директивата на ЕО за строителни продукти 89/106/ЕС и Наредбата за същестевните изисквания към строежите и оценяване съответсвието на строителните продукти.

Протоколът е издаден от Научноизследователси Строителен Институт – НИСИ – ЕООД нотифициран орган за оценка на съответствието номер NB2032 от регистъра на Европейската комисия.

Scroll to Top